Motor Gears

KN-180111 11T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180112 12T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180113 13T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180114 14T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180115 15T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180116 16T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180117 17T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180118 18T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180119 19T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180120 20T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180121 21T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180122 22T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180123 23T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180124 24T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180125 25T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180126 26T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180127 27T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180128 28T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180129 29T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-180130 30T pinion gear alloy steel M1 ø5mm
KN-1813LVMG Digital servo 18kg-0.13s metal gear
KN-183212 12T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183213 13T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183214 14T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183215 15T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183216 16T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183217 17T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183218 18T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183219 19T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183220 20T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-183221 21T pinion gear alloy steel 32dp ø5mm + 3,17 adapter
KN-184213 13T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184214 14T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184215 15T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184216 16T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184217 17T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184218 18T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184219 19T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184220 20T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184221 21T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184222 22T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184223 23T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184224 24T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184225 25T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184226 26T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184227 27T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184228 28T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184229 29T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184230 30T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184231 31T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184232 32T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184233 33T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184234 34T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184235 35T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184236 36T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184237 37T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184238 38T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184239 39T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184240 40T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm
KN-184241 41T pinion gear alloy steel 48dp ø3,175mm